Kursy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. A i B

 

Daty rozpoczęcia planowanych kursów to:

*09.05.2013 r. Są jeszcze wolne miejsca! ZAPRASZAMY!

Instruktor Nauki Jazdy to w dzisiejszych czasach zawód, którego wykonywanie gwarantuje zatrudnienie. Na rynku pracy jest ogromne zapotrzebowanie na Instruktorów Nauki Jazdy.

To Wy po uzyskaniu uprawnień będziecie wybierać pracodawców. Nasza Szkoła dobrze przygotuje Was do egzaminu państwowego, a jednocześnie do bycia dobrym i rzetelnym Instruktorem. Wykładowcami na naszym kursie są osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju szkoleń. Niektórzy z Was otworzą własne Ośrodki Szkolenia Kierowców w przyszłości- z tego zakresu wiedzy też zostaną Państwo przygotowani, a po uzyskaniu uprawnień z naszej strony zapewniamy doradztwo w otwieraniu własnej Szkoły.


Instruktorem Nauki Jazdy może zostać osoba która posiada (zgodnie z art. 105 Ustawy):

* Wykształcenie min. średnie: co najmniej świadectwo ukończenia szkoły średniej    (nie musi mieć matury)

* Prawa jazdy danej kategorii min. 3 lata  -  w chwili zapisywania się na Kurs

* Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

* Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

* Zaświadczenie potwierdzające, że osoba nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym: zaświadczenie o niekaralności z sądu (na etapie zapisywania się na Kurs wystarczy oświadczenie, że Kandydat na Instruktora nie był karany).Cena kursy na instruktora jazdy: 1900zł + 600 zł szkolenie w ODTJ /obowiązkowe w/g nowej Ustawy o kierujących pojazdami/
Cena kursu obejmuje:

* szkolenie teoretyczne (128 godzin),

* szkolenie praktyczne (80 godzin),

* komplet materiałów szkoleniowych: dydaktyka, psychologia oraz komplet podręczników dla kandydatów na kierowców,

* egzamin końcowy wewnętrzny,


Cena nie obejmuje:

* badań lekarskich oraz psychologicznych (około 150zł),

* opłaty za wydanie zaświadczenia o  niekaralności  z sądu (50zł),

* opłat za egzaminy państwowe (przy kat. B 220zł- egzamin teoretyczny i praktyczny),

* opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,

* opłaty za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy.


Płatność w ratach:

* RATY są nie oprocentowane ( gwarantujemy nie zmienioną cenę kursu w trakcie trwania kursu ),

* Kurs można rozpocząć od wpłacenia 500zł

 

Czas trwania Kursu przewiduje się na 3 miesiące od dnia rozpoczęcia (ewentualne wydłużenie lub skrócenie tego czasu może być spowodowane dniami świątecznymi)

 

Zajęcia będą odbywać się w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w soboty. Adres zajęć to:

Ul. Grójecka 53/57

02-094 Warszawa

 


Jak wygląda Kurs na Instruktora?
Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna składa się z wykładów (128 godzin zajęć teoretycznych) w zakresie:
 

* Psychologii ( 10 godzin ),

* Metodyki Nauczania ( 50 godzin),

* Prawa o Ruchu Drogowym ( 30 godzin ),

* Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (10 godzin ),

* Techniki Kierowania ( 18 godzin ),

* Zasad Prowadzenia Ośrodka ( 6 godzin )Część praktyczna składa się:
Kat.B - 80 godzin

* szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,

* obserwację prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,

* prowadzenie prezentacji przez kandydatów na instruktorów podczas wykładów,

* prowadzenie prezentacji przez kandydatów na instruktorów podczas zajęć praktycznych na placu manewrowym.


 

URZĄD PRACY MOŻE SFINANSOWAĆ TWÓJ KURS!!!

 

Urzędy Pracy mogą refundować szkolenia (nawet do 100% ich wartości)

 Osoby, które są:
* Zarejestrowane w Urzędzie Pracy
* Zdecydowane na zapewnienie sobie własnego źródła dochodu

- mogą skorzystać z naszego kursu oraz pomocy finansowej Urzędu Pracy wynikające w szczególności z artykułów 14 do 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami.

 

Finansowanie szkoleń dotyczy osób, które:

* Zdecydują się rozpocząć działalność na własny rachunek, lub
* Mają zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu, lub
* Pracują i są w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Refundacja Państwa Kursu jest możliwa, ponieważ znajdujemy się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00341/2009.